close-up photography of snowflakes

Etähoidot

Etähoidot toteutetaan joko kvanttihoitona, energiahoitona (esim. ener­gia­jä­sen­kor­jauk­se­na) tai näiden yhdistelmänä. Etähoidot voivat sisältää myös tulkintaa, informaation vastaanottoa tai äänihoitoa. Toteutan etähoitoja yksilöille, ryhmille, tilojen tai paikkojen puhdistuksena, kohdennettuna perheille tai yhteisöille (esim. suku tai työyhteisö) ja etähoidot soveltuvat erinomaisesti tehtäväksi myös eläimille.


Lue lisää: Mitä on kvanttihoito?

Lue lisää: Etähoitoon valmistautuminen

Lue lisää: Taustani ja ideologiani

1622325483839_cd-cover-2993231_1920-me.jpg

Hoi­to­ää­ni­te

Hoitoäänite ravistelee kehoa, tunteita ja mieltä parantaen ja luoden tilaa kasvulle. Mutta hoitoäänite toimii myös erinomaisena tapana ohittaa ego, pälättävä sekä kriittinen mieli ja kuulla syvempää kumpuavaa viisautta sielun värähtelyn tasolla. Hoitoäänitteiden etuna on myös niiden kyky palvella sinua uudelleen ja uudelleen.

45€

Bernese and friend during warm days

Etäe­läin­hoi­to

Etähoidot soveltuvat erinomaisesti toteutettaviksi myös eläimille. Eläimet ovat pyytäneet enenevissä määrin etähoitoja ja heidän viestinsä minulle on ollut vahva, että tätä palvelua pitää tuoda enemmän tietoisuuteen. Siksi hoito nostettu omaksi palvelukseen.

25€

1622308837702_jamie-street-OAKFk5_pVWY-unsplash-me.jpg

Tilan puhdistus

Tilan puhdistus on etähoitona tehtävä kodin, työpaikan tai muun tilan energeettinen siivous. Hoidon toteutukselle ei sovita toteutusaikaa. Laajemmille maa-alueille puhdistukset tarjouspyynnön perusteella.

30€

selective focus photography of woman holding ball

Yk­si­lö­etä­hoi­to

Yhdelle hoitokerralle voit esittää 1-3 eri teemaa tai antaa minulle vapaat kädet. Hoitoa varten sovitaan yleensä toteutusajankohta. Toimitan hoidosta palautteen äänitteenä tai kirjallisena viestinä hoidon toteutuksen jälkeen.

45€

frogs-1408448_1920-me.jpg

Perhe-etähoito

Perheellä käsitetään tämän hoidon yhteydessä samassa taloudessa asuvia ihmisiä ja lemmikkejä. Hoidolle voidaan antaa haluttaessa perheen yhteinen teema, mutta se ei ole välttämätön. Perhe-etähoitoa varten ei sovita toteutusaikaa.

75€

miniature-figures-2919708_1920-me.jpg

Yh­tei­sö­etä­hoi­to

Suvun, työ- tai muun yhteistön etähoito ei edellytä luvan pyytämistä muilta sen jäseniltä tai edes asian tiedottamista ellet halua. Hoidolle voidaan antaa haluttaessa yhteinen teema, mutta se ei ole välttämätön. Ryhmäetähoidolle ei sovita ajankohtaa.

100€

1622312656638_joshua-woroniecki-gBreBxlcR4g-unsplash-me.jpg

Oletko jo valmis muu­tok­seen?

Pääset lunastamaan seuraavan askeleesi verkkokaupastamme. Sieltä löydät myös tarkkemat palvelukuvaukset tiedonjanoisille.

Mitä on kvant­ti­hoi­to?

Kvant­ti­hoi­to on voimakas ja kor­kea­vä­räh­tei­nen ener­gia­hoi­to. Kvant­ti­hoi­to perustuu kvant­ti­fy­siik­kaan ja kvant­ti­kent­tään. Kvant­ti­ken­täl­lä tar­koi­te­taan samaa asiaa kuin hen­ki­ses­sä kir­jal­li­suu­des­sa il­mauk­sel­la yk­seys­kent­tä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen.


Kvant­ti­hoi­dos­sa sinut saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla pa­ra­ne­mis­jär­jes­tel­mil­lä on mah­dol­li­suus ak­ti­voi­tua ja hakeutua ho­meos­taa­siin eli ta­sa­pai­noon. Kvant­ti­hoi­to to­teu­te­taan siis tie­toi­suut­ta muut­ta­mal­la eikä pe­rin­teis­ten ener­gia­hoi­to­jen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian vä­lit­tä­jä­nä. Voin kyllä hoidon aikana vas­taa­not­taa ja välittää in­for­maa­tio­ta kvant­ti­ken­tän kautta puhtaasta tie­toi­suu­des­ta käsin sinulle, mutta var­si­nai­ses­ti tehtäväni kvant­ti­hoi­ta­ja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvant­ti­hoi­to on luot­ta­mus­ta puh­taa­seen tie­toi­suu­teen ja toi­mimis­ta puhtaan tie­toi­suu­den kautta. Mutta ennen kaikkea kvant­ti­hoi­to on olemista, ei tekemistä.


Mikä on nollatila?

Nol­la­ti­las­sa mieli on tyhjä kaikista aja­tuk­sis­ta, huolista, epä­var­muuk­sis­ta, läs­nä­ole­vis­ta haas­teis­ta ja peloista. Nol­la­ti­las­sa ihminen on myös vapaa egosta ja per­soo­nas­ta.

Kun ihminen on nol­la­ti­las­sa, hän on yh­tey­des­sä puh­taa­seen tie­toi­suu­teen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pel­kis­te­tys­sä länsäolon tilassa. Kun nol­la­ti­las­sa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muu­tok­sel­le, tie­toi­suu­den kes­kit­tä­mi­nen tekee tar­vit­ta­van muutoksen kvant­ti­fy­sii­kan pe­ri­aat­tei­den mukaan. Kvant­ti­kent­tä sisältää kaikki mah­dol­li­suu­det ja kaiken energian. Ja tuohon po­ten­ti­aa­liin perustuu kvant­ti­hoi­don nopeus, vai­vat­to­muus ja huikean muutoksen ai­kaan­saa­va voima.


Nol­la­ti­las­sa on hyvin ta­van­omais­ta kokea kon­kreet­ti­ses­ti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nol­la­ti­lan syvänä rauhana ja hyvin usein nol­la­ti­las­sa voi kokea rie­mul­lis­ta iloa, joka purkautuu hoi­det­ta­vas­sa ja/tai hoi­ta­jas­sa pulp­pua­va­na nauruna.


Mihin aiheisiin kvant­ti­hoi­toa?

Kvant­ti­hoi­to voidaan tehdä jotain tiettyä ta­voi­tet­ta vasten tai voit sallia hoidon kohdentua kor­keam­mas­ta tie­toi­suu­des­ta vas­taa­no­te­tun ohjauksen mukaan eli voit antaa minulle myös "vapaat kädet". En siis tarvitse tietoa ny­ky­olo­suh­teis­ta­si ja parempi usein onkin, mitä vähemmän tiedän.


Jos haluat asettaa hoidolle ta­voit­teen, suo­si­tel­ta­vaa olisi esittää se po­si­tii­vi­ses­sa muodossa. Eli esim. lauseen "minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois" sijasta parempi on esittää asia muodossa "haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi".


Kvant­ti­hoi­dol­la voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

* vapauttaa tie­dos­ta­mat­to­mia ja ali­ta­jui­sia ohjelmia,

* puhdistaa us­ko­muk­sia ja aja­tus­mal­le­ja,

* vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia ener­gia­jär­jes­tel­mäs­tä,

* vapauttaa kä­sit­te­le­mät­tön­tä tunne-energiaa so­lu­muis­tis­ta,

* eheyttää so­lu­muis­tin traumoja (myös edel­lis­ten elämien),

* auttaa kehoa pa­ra­ne­maan sai­rauk­sis­ta,

* helpottaa stressia ja

* poistaa su­ku­mal­le­ja.


So­lu­muis­ti pitää sisällään his­to­riam­me. Ja sen takia so­lu­muis­tis­sam­me on usein valtava määrä ali­ta­jui­sia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vai­kut­ta­vat koko ole­muk­seem­me sekä toi­min­taam­me. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Sinun ei kui­ten­kaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota koko­nai­suut­ta, vaan kvant­ti­hoi­to kohdentuu aina juuri tar­vit­ta­viin asioihin.


Huomioi, että kvant­ti­hoi­to on täy­den­tä­vää hoitoa. Kvant­ti­hoi­dos­sa ei tehdä diag­noo­se­ja eikä anneta lää­ke­tie­teel­li­siä neuvoja. En voi luvata myöskään sai­rauk­sien pa­ra­ne­mis­ta. Kvant­ti­hoi­dol­la pyritään ak­ti­voi­maan kehon oma pa­ra­ne­mis­jär­jes­tel­mää ja sillä autetaan kehoa ha­keu­tu­maan ho­meos­taas­tiin eli ta­sa­pai­noon. Tähän perustuu, että kvant­ti­hoi­to voi olla hyvä tukihoito lää­ke­tie­teel­li­sen hoidon rinnalla. Mikäli sinulla on jokin vakava sairaus ja/tai sinulla on käynnissä kehoa kovasti kuor­mit­ta­vat lää­ke­tie­teel­li­set hoidot kesken, ole kuitenkin yh­tey­des­sä, jotta voimme kes­kus­tel­la kvant­ti­hoi­don so­vel­tu­vuu­des­ta tarkemmin juuri sinun ti­lan­tees­sa­si.


Hoidon vai­ku­tuk­set

Kvant­ti­hoi­don jälkeen olo on usein tyyni ja ren­tou­tu­nut. Itse hoidon aikana voit kokea erilaisia tun­te­muk­sia eri puolilla kehoa, kuten ki­hel­möin­tiä, kylmiä väreitä ja kylmää viimaa, lämmön tai paineen tunnetta, pistelyä, lihasten nykimisiä jne. Saatat havaita sydämen sykkeen tai hen­gi­tys­ti­hey­den rytmissä muutoksia, sinua saatta huimata tai keho tuntua raskaalta. Toisinaan voi tuntua myös ly­hyt­kes­toi­sia kipuja kehon työs­täes­sä itseään. Suu­rem­piin tie­toi­suu­den tason muu­tok­siin liittyy usein ta­hat­to­mat ke­hol­li­set lii­kah­duk­set ja syvemmät sisään- ja ulos­hen­gi­tyk­set.  Kvant­ti­hoi­to voi tehdä myös olosi hyvin une­li­aak­si ja sinun onkin hoidon aikana lupa myös nukahtaa. Unitilan ansiosta tietoista mieltä ei tarvitse suos­tu­tel­la samalla tavoin luopumaan vas­tus­tuk­ses­taan, joten uni­ti­las­sa siir­ty­mi­nen nol­la­ti­laan voikin käydä hyvin luon­te­vas­ti.


Saatat kokea myös jotain tunteita hoidon aikana tai saada elämään ja nä­kö­kul­miin liittyviä oi­val­luk­sia. Nol­la­ti­las­sa usea hoi­det­ta­va vas­taa­not­taa myös itse in­for­maa­tio­ta, joka voi olla sym­bo­lis­ta tai kon­kreet­tis­ta. Mitenkään tavatonta ei ole, että hoidosta ei nouse mitään kon­kreet­tis­ta ker­rot­ta­vaa tietoisen ym­mär­ryk­sen tasolla hoi­det­ta­val­le tai hoi­ta­jal­le. Tämä liittyy siihen, että kvant­ti­hoi­to muuttaa tie­toi­suu­den vä­räh­te­ly­ta­soa hyvin nopeasti. Muutos on jo ta­pah­tu­nut ennen kuin sanoitus siihen löytyy. Huomioi myös, että tun­te­mus­ten voi­mak­kuus tai kerrotun in­for­maa­tion määrä ei liity mitenkään hoidon tehoon. Par­haim­mil­laan jo yksi hoi­to­ker­ta auttaa sinua menemään isoin, po­si­tii­vi­sin harp­pauk­sin eteenpäin, vaikka itse hoi­to­ti­lan­ne "ei tunnu oikein miltään".

Aina hoidon vai­ku­tuk­sia ei huomaa heti, vaan toisinaan havainnot muu­tok­ses­ta tulevat vasta tuntien tai päivien jälkeen. Toisinaan kvant­ti­hoi­to käyn­nis­tää prosessin, joka voi myös jatkua pitkään var­si­nai­sen hoidon päätyttyä. Tuolloin on hyvin ta­val­lis­ta, että hoi­to­tun­te­muk­sia voi tulla vielä usean päivän päästä hoidosta. Prosessin kannalta on tärkeää, että juot tarpeeksi vettä ja että suhteutat ra­si­tus­ta­so­si kokemiisi fyysisiin tai emo­tio­naa­li­siin vai­ku­tuk­siin.


Kvant­ti­hoi­to toimii, vaikka et uskoisi siihen. Jos mieli kuitenkin taistelee kovasti hoitoa vastaan, muutos ei vält­tä­mät­tä tapahdu tai sen vaikutus on vähäinen. Val­mis­tau­dut­han siksi hoitoon aina avoimin mielin.


Kvant­ti­hoi­to toimii aina, mutta lop­pu­tu­los voi erilainen kuin odotamme persoonan tasolla. Tärkeää on myös ymmärtää, että hoitaja ei voi vaikuttaa hoidon lop­pu­tu­lok­seen, vaan kaikki tapahtuu hoi­det­ta­van parhaaksi puhtaan tie­toi­suu­den oh­jauk­ses­sa.

Seeing morning view from different angle

Etä­hoi­toon val­mis­tau­tu­mi­nen

Haluatko määrittää hoidolle aiheen tai kertoa taustoja?

Kaikkia etä­hoi­to­ja koskee mah­dol­li­suus ha­lu­tes­sa­si kertoa oman ti­lan­tee­si tilauksen li­sä­tie­doil­la tai lä­het­tä­mäl­lä viestiä osoit­tee­seen graa­lio­noy@gmail.com. 


Yk­si­lö­etä­hoi­to­jen osalta voit myös määrittää teemat, joihihn haluat hoidon koh­den­net­ta­van. Sopiva määrä aiheita on 1-3 kap­pa­let­ta. Kaikkiin muihinkin etä­hoi­toi­hin voi esittää ha­lu­tes­saan toi­vot­tu­ja koh­den­nuk­sia, vaikka tärkeää onkin huomata ettei meidän koskaan tulisi päättää muiden puolesta, että mitä he tar­vit­se­vat. 


Suo­sit­te­len mää­rit­tä­mään ta­voit­teen hoidolle po­si­tii­vi­sen kautta, koska hoidossa on tarkoitus päästää jostain irti  ja tuoda jotain kai­paa­maa­si tilalle. Teemojen valinta on va­paa­eh­tois­ta eli hoidot voidaan toteuttaa myös täysin ilman niitä. Taustojen ja hoi­toai­hei­den jät­tä­mi­sel­lä helpotat kuitenkin hoidon sa­noit­ta­mis­ta. Ilman aihetta tai taustoja sanoitan hoidon kulkua enemmän sym­bo­li­sel­la tasolla tai yleisellä tasolla eli voit ha­lu­tes­sa­si pitää yk­si­tyi­syy­des­tä­si kiinni.


Miten hoito to­teu­te­taan tai miten minun pitää val­mis­tau­tua?

Yk­si­lö­etä­hoi­to voidaan sopia to­teu­tet­ta­vak­si pu­he­li­mit­se, vi­deo­neu­vot­te­lu­yh­tey­den kautta tai voit keskittyä oman valintasi mu­kai­ses­sa paikassa vas­taa­not­ta­maan hoitoa sinulle sopivalla tavalla. Kerro tilauksen li­sä­tie­dois­sa haluamasi to­teu­tus­ta­pa tai lähetä viestiä osoit­tee­seen graa­lio­noy@gmail.com.


Jos valitset keskittyä hoitoon itseksesi, sinulle toi­mi­te­taan hoidon kulusta palaute joko kir­jal­li­ses­ti tai ää­ni­vies­ti­nä. Puhelin- ja vi­deo­neu­vot­te­lu­yh­tey­des­sä to­teu­te­tuis­ta hoidoista ei toimiteta erikseen pa­lau­tet­ta. Yk­si­lö­etä­hoi­doil­le voidaan sopia mo­lem­mil­le sopiva ajankohta tai voit antaa vapaat kädet ajan­koh­dal­le, jolloin teen sen joku ilta yötä vasten. Muuten hoitoon ei tarvitse eri­kol­sem­min val­mis­tau­tua. Voit kuunnella hoidon aikana musiikkia tai vain rau­hoit­tua muuten vain. Asennolla ei ole väliä eli voit istua, maata tai vaikka tanssia, jos sellainen tarve tulee.


Muille etä­hoi­doil­le ei sovita to­teu­tusai­kaa eikä niihin tarvitse val­mis­tau­tua. Toimitan to­teu­tuk­sen jälkeen pa­laut­teen kir­jal­li­ses­ti tai ää­ni­vies­ti­nä.

unsplash-YDf47DVRq08-me
1622322560946_IMG_20210521_102704_950-me.jpg

Anne Siirilä

Neomaagi, sielukehonhoitaja, sielunlaulaja, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti sekä mielenterveys-, kriisi-, ja päidetyön lähihoitaja

anne.siirila@graalion.fi

044 373 2771

Graalion Oy

+358 44 3732 771

graalion@graalion.fi

2805248-6© Graalion Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.