Mitä on kvanttihoito?

Kvant­ti­hoi­to on voimakas ja kor­kea­vä­räh­tei­nen ener­gia­hoi­to. Kvant­ti­hoi­to perustuu kvant­ti­fy­siik­kaan ja kvant­ti­kent­tään. Kvant­ti­ken­täl­lä tar­koi­te­taan samaa asiaa kuin hen­ki­ses­sä kir­jal­li­suu­des­sa il­mauk­sel­la yk­seys­kent­tä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen.

Kvant­ti­hoi­dos­sa sinut saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla pa­ra­ne­mis­jär­jes­tel­mil­lä on mah­dol­li­suus ak­ti­voi­tua ja hakeutua ho­meos­taa­siin eli ta­sa­pai­noon. Kvant­ti­hoi­to to­teu­te­taan siis tie­toi­suut­ta muut­ta­mal­la eikä pe­rin­teis­ten ener­gia­hoi­to­jen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian vä­lit­tä­jä­nä. Voin kyllä hoidon aikana vas­taa­not­taa ja välittää in­for­maa­tio­ta kvant­ti­ken­tän kautta puhtaasta tie­toi­suu­des­ta käsin sinulle, mutta var­si­nai­ses­ti tehtäväni kvant­ti­hoi­ta­ja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvant­ti­hoi­to on luot­ta­mus­ta puh­taa­seen tie­toi­suu­teen ja toi­mimis­ta puhtaan tie­toi­suu­den kautta. Mutta ennen kaikkea kvant­ti­hoi­to on olemista, ei tekemistä.

Mikä on nollatila?

Nol­la­ti­las­sa mieli on tyhjä kaikista aja­tuk­sis­ta, huolista, epä­var­muuk­sis­ta, läs­nä­ole­vis­ta haas­teis­ta ja peloista. Nol­la­ti­las­sa ihminen on myös vapaa egosta ja per­soo­nas­ta.

Kun ihminen on nol­la­ti­las­sa, hän on yh­tey­des­sä puh­taa­seen tie­toi­suu­teen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pel­kis­te­tys­sä länsäolon tilassa. Kun nol­la­ti­las­sa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muu­tok­sel­le, tie­toi­suu­den kes­kit­tä­mi­nen tekee tar­vit­ta­van muutoksen kvant­ti­fy­sii­kan pe­ri­aat­tei­den mukaan. Kvant­ti­kent­tä sisältää kaikki mah­dol­li­suu­det ja kaiken energian. Ja tuohon po­ten­ti­aa­liin perustuu kvant­ti­hoi­don nopeus, vai­vat­to­muus ja huikean muutoksen ai­kaan­saa­va voima.

Nol­la­ti­las­sa on hyvin ta­van­omais­ta kokea kon­kreet­ti­ses­ti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nol­la­ti­lan syvänä rauhana ja hyvin usein nol­la­ti­las­sa voi kokea rie­mul­lis­ta iloa, joka purkautuu hoi­det­ta­vas­sa ja/tai hoi­ta­jas­sa pulp­pua­va­na nauruna.

Mihin aiheisiin kvant­ti­hoi­toa?

Kvant­ti­hoi­to voidaan tehdä jotain tiettyä ta­voi­tet­ta vasten tai voit sallia hoidon kohdentua kor­keam­mas­ta tie­toi­suu­des­ta vas­taa­no­te­tun ohjauksen mukaan eli voit antaa minulle myös ”vapaat kädet”. En siis tarvitse tietoa ny­ky­olo­suh­teis­ta­si ja parempi usein onkin, mitä vähemmän tiedän.

Jos haluat asettaa hoidolle ta­voit­teen, suo­si­tel­ta­vaa olisi esittää se po­si­tii­vi­ses­sa muodossa. Eli esim. lauseen ”minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois” sijasta parempi on esittää asia muodossa ”haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi”.

Kvant­ti­hoi­dol­la voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

* vapauttaa tie­dos­ta­mat­to­mia ja ali­ta­jui­sia ohjelmia,

* puhdistaa us­ko­muk­sia ja aja­tus­mal­le­ja,

* vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia ener­gia­jär­jes­tel­mäs­tä,

* vapauttaa kä­sit­te­le­mät­tön­tä tunne-energiaa so­lu­muis­tis­ta,

* eheyttää so­lu­muis­tin traumoja (myös edel­lis­ten elämien),

* auttaa kehoa pa­ra­ne­maan sai­rauk­sis­ta,

* helpottaa stressia ja

* poistaa su­ku­mal­le­ja.

So­lu­muis­ti pitää sisällään his­to­riam­me. Ja sen takia so­lu­muis­tis­sam­me on usein valtava määrä ali­ta­jui­sia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vai­kut­ta­vat koko ole­muk­seem­me sekä toi­min­taam­me. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Sinun ei kui­ten­kaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota koko­nai­suut­ta, vaan kvant­ti­hoi­to kohdentuu aina juuri tar­vit­ta­viin asioihin.

Huomioi, että kvant­ti­hoi­to on täy­den­tä­vää hoitoa. Kvant­ti­hoi­dos­sa ei tehdä diag­noo­se­ja eikä anneta lää­ke­tie­teel­li­siä neuvoja. En voi luvata myöskään sai­rauk­sien pa­ra­ne­mis­ta. Kvant­ti­hoi­dol­la pyritään ak­ti­voi­maan kehon oma pa­ra­ne­mis­jär­jes­tel­mää ja sillä autetaan kehoa ha­keu­tu­maan ho­meos­taas­tiin eli ta­sa­pai­noon. Tähän perustuu, että kvant­ti­hoi­to voi olla hyvä tukihoito lää­ke­tie­teel­li­sen hoidon rinnalla. Mikäli sinulla on jokin vakava sairaus ja/tai sinulla on käynnissä kehoa kovasti kuor­mit­ta­vat lää­ke­tie­teel­li­set hoidot kesken, ole kuitenkin yh­tey­des­sä, jotta voimme kes­kus­tel­la kvant­ti­hoi­don so­vel­tu­vuu­des­ta tarkemmin juuri sinun ti­lan­tees­sa­si.

Hoidon vai­ku­tuk­set

Kvant­ti­hoi­don jälkeen olo on usein tyyni ja ren­tou­tu­nut. Itse hoidon aikana voit kokea erilaisia tun­te­muk­sia eri puolilla kehoa, kuten ki­hel­möin­tiä, kylmiä väreitä ja kylmää viimaa, lämmön tai paineen tunnetta, pistelyä, lihasten nykimisiä jne. Saatat havaita sydämen sykkeen tai hen­gi­tys­ti­hey­den rytmissä muutoksia, sinua saatta huimata tai keho tuntua raskaalta. Toisinaan voi tuntua myös ly­hyt­kes­toi­sia kipuja kehon työs­täes­sä itseään. Suu­rem­piin tie­toi­suu­den tason muu­tok­siin liittyy usein ta­hat­to­mat ke­hol­li­set lii­kah­duk­set ja syvemmät sisään- ja ulos­hen­gi­tyk­set.  Kvant­ti­hoi­to voi tehdä myös olosi hyvin une­li­aak­si ja sinun onkin hoidon aikana lupa myös nukahtaa. Unitilan ansiosta tietoista mieltä ei tarvitse suos­tu­tel­la samalla tavoin luopumaan vas­tus­tuk­ses­taan, joten uni­ti­las­sa siir­ty­mi­nen nol­la­ti­laan voikin käydä hyvin luon­te­vas­ti.

Saatat kokea myös jotain tunteita hoidon aikana tai saada elämään ja nä­kö­kul­miin liittyviä oi­val­luk­sia. Nol­la­ti­las­sa usea hoi­det­ta­va vas­taa­not­taa myös itse in­for­maa­tio­ta, joka voi olla sym­bo­lis­ta tai kon­kreet­tis­ta. Mitenkään tavatonta ei ole, että hoidosta ei nouse mitään kon­kreet­tis­ta ker­rot­ta­vaa tietoisen ym­mär­ryk­sen tasolla hoi­det­ta­val­le tai hoi­ta­jal­le. Tämä liittyy siihen, että kvant­ti­hoi­to muuttaa tie­toi­suu­den vä­räh­te­ly­ta­soa hyvin nopeasti. Muutos on jo ta­pah­tu­nut ennen kuin sanoitus siihen löytyy. Huomioi myös, että tun­te­mus­ten voi­mak­kuus tai kerrotun in­for­maa­tion määrä ei liity mitenkään hoidon tehoon. Par­haim­mil­laan jo yksi hoi­to­ker­ta auttaa sinua menemään isoin, po­si­tii­vi­sin harp­pauk­sin eteenpäin, vaikka itse hoi­to­ti­lan­ne ”ei tunnu oikein miltään”.

Aina hoidon vai­ku­tuk­sia ei huomaa heti, vaan toisinaan havainnot muu­tok­ses­ta tulevat vasta tuntien tai päivien jälkeen. Toisinaan kvant­ti­hoi­to käyn­nis­tää prosessin, joka voi myös jatkua pitkään var­si­nai­sen hoidon päätyttyä. Tuolloin on hyvin ta­val­lis­ta, että hoi­to­tun­te­muk­sia voi tulla vielä usean päivän päästä hoidosta. Prosessin kannalta on tärkeää, että juot tarpeeksi vettä ja että suhteutat ra­si­tus­ta­so­si kokemiisi fyysisiin tai emo­tio­naa­li­siin vai­ku­tuk­siin.

Kvant­ti­hoi­to toimii, vaikka et uskoisi siihen. Jos mieli kuitenkin taistelee kovasti hoitoa vastaan, muutos ei vält­tä­mät­tä tapahdu tai sen vaikutus on vähäinen. Val­mis­tau­dut­han siksi hoitoon aina avoimin mielin.

Kvant­ti­hoi­to toimii aina, mutta lop­pu­tu­los voi erilainen kuin odotamme persoonan tasolla. Tärkeää on myös ymmärtää, että hoitaja ei voi vaikuttaa hoidon lop­pu­tu­lok­seen, vaan kaikki tapahtuu hoi­det­ta­van parhaaksi puhtaan tie­toi­suu­den oh­jauk­ses­sa.

Julkaissut N'nea, Graalion Oy

N'nea eli Anne Siirilä on Graalion Oy:n omistajayrittäjä, sielunlaulaja, kasvun kompassi ja neomaagi. Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalion@graalion.fi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: