Jäsenkorjaus ja hieronta

Tällä hetkellä en ota vastaan uusia asiakkaita kehollisiin menetelmiin kuin painavasta syystä. Jos esim. et ole kokenut saaneesi apua muualta ja kaipaat erityisiin haasteisiisi tai moniongelmaiseen tilanteeseesi kokonaisvaltaista ja eri tekniikoiden soveltamiseen kykenevän ammattilaisen apua. Asia on siis neuvoteltavissa. Ole halutessasi yhteydessä viestitse +358 44 373 2771 tai graalionoy@gmail.com.

Tässä mainittujen tekniikoiden lisäksi olen myös koulutettu hieroja, hallitsen lymfahoidon perusteet, kinesioteippauksen ja hyödynnän hoitojen tekemisessä myös liuku- ja kuivakuppausta.

Kaus­tis­lai­nen jä­sen­kor­jaus

Mitä kaus­tis­lai­nen jä­sen­kor­jaus on? 

Kaus­tis­lai­nen jä­sen­kor­jaus on nivelien ja nikamien kär­si­väl­lis­tä ja hel­lä­va­rais­ta kä­sit­te­lyä. Lii­kut­te­lu tapahtuu aina kehon oman liik­ku­vuu­den ja asiakkaan sietämän kivun rajoissa eli kysessä ei ole rusaut­te­lu tai nik­sut­te­lu, kuten vir­heel­li­ses­ti joskus kuulen pu­hut­ta­van. Kaus­tis­lai­ses­sa jä­sen­kor­jauk­ses­sa käytetään usein termiä ”neu­vot­te­lua nikamien kanssa”, mikä kuvaa käy­tet­ty­jä me­ne­tel­miä osuvasti. Kou­lut­tau­tu­neil­la kaus­tis­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen tai­ta­jil­la on käy­tös­sään myös peh­myt­ku­dos­ten peh­mi­tyk­seen ja hermojen toi­min­taan vai­kut­ta­vien kiin­nik­kei­den va­paut­ta­mi­seen so­vel­tu­via tek­nii­koi­ta. 

Me­ne­tel­mäl­lä hoidetaan nivelten toi­min­ta­häi­riöi­tä, useim­mi­ten selkä- ja nis­ka­ki­pu­ja, olkapää- ja pol­vi­ni­vel­vai­vo­ja sekä li­has­sär­kyä ja her­mo­tuk­sel­li­sia ongelmia. Seu­raa­vas­sa lyhyt luettelo vaivoista, joissa menetelmä on osoit­tau­tu­nut te­hok­kaak­si:

 • päästä var­pai­siin kaikki tuki- ja lii­kun­tae­li­miin liittyvät vaivat
 • tennis- ja golf­kyy­när­pää
 • jäätynyt olkapää (hoidetaan jä­sen­kor­jauk­ses­sa mo­bi­li­soi­den ja ve­ny­tyk­sel­lä, kun sai­raa­la­hoi­dos­sa puo­les­taan usein nu­ku­tuk­ses­sa)
 • ran­ne­ka­na­va­oi­reyh­ty­mä
 • niska- ja har­tia­seu­dun kivut
 • noi­dan­nuo­let
 • juoksijan polvi
 • migreeni
 • rin­ta­ran­gan vir­hea­sen­nos­ta johtuva astma ja sydämen ryt­mi­häi­riöt
 • lan­ne­ran­gan vir­hea­sen­nos­ta johtuvat häiriöt suoliston toi­min­nas­sa sekä lan­tio­na­lu­een muussa toi­min­nas­sa, esim. kivuliaat kuu­kau­ti­set
 • puu­tu­mi­set, pistelyt ja tunn­ot­to­muu­det eri ke­ho­no­sis­sa
Miten hoito tapahtuu? 

Hoito tapahtuu vaatteet päällä tarpeen mukaan joko istuen tai hoi­to­pöy­däl­lä maaten. Joissain ta­pauk­sis­sa vaatteita voi joutua riisumaan, jos katson tar­peel­li­sek­si yhdistää jä­sen­kor­jauk­seen klassisen hieronnan otteita hoidon te­hos­ta­mi­sek­si.

Jä­sen­kor­jaus on osa kan­san­pe­rin­net­täm­me 

Suomessa on har­joi­tet­tu jä­sen­kor­jaus­ta jo pitkään, vaikka hoi­to­muo­to onkin osin hävinnyt suuren kansan tie­toi­suu­des­ta. En­sim­mäi­set kir­jal­li­set viitteet jä­sen­kor­jauk­ses­ta löytyvät jo 1700-luvun al­ku­puo­lis­kol­ta. Nimensä jä­sen­kor­jaus on saanut Kalevalan ku­vauk­ses­ta.

”Jos on luu luis­kah­ta­nut, siinä luuta luis­ka­hu­ta.

Jos on liha lii­kah­ta­nut, siinä lihaa liikahuta.

Jos on jäsen jär­käh­tä­nyt, siinä jäsentä järkähytä.”

Pe­rin­tei­ses­ti jä­sen­kor­jaus­tai­dot ovat siir­ty­neet suvun sisällä su­ku­pol­vel­ta toiselle, jopa kahdeksan polven yli. Vaih­toeh­toi­ses­ti mestari on valinnut yhden tai muutaman si­tou­tu­neen kisällin oppiinsa työs­ken­nel­len heidän kanssaan vuo­si­kausia. Nykyisin jär­jes­täy­ty­neen kou­lu­tuk­sen myötä mestarit opettavat isompia opis­ke­li­ja­ryh­miä. Edelleen kuitenkin pätee se, että taitavat mestarit ovat vahvasti vai­kut­ta­mas­sa jä­sen­kor­jauk­sen tyy­li­suun­tiin opet­ta­jan­roo­lin­sa kautta. Mer­kit­tä­viä ny­ky­tyy­li­suun­tiin vai­kut­ta­via mes­ta­rei­ta ovat mm. Pentti Penttilä, Olavi Mäkelä, Matti Liedes, Heikki Jylhä ja Kimmo Anttila.

Oma polkuni jä­sen­kor­jauk­sen pariin

Minä olen kotoisin Keski-Poh­jan­maal­ta jä­sen­kor­jauk­sen pe­rin­tei­den ”Mekasta”. Lap­suu­te­ni asuin Ullavassa Rahkosen kylällä. Tuolla sa­mai­sel­la kylällä asuu myös yksi suurista mes­ta­reis­ta, ka­le­va­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen ”isä”, Olavi Mäkelä. Yksi lapsena tar­vit­se­mis­ta­ni taidoista oli osata neuvoa ympäri Suomen mes­ta­ri­pa­ran­ta­jan luo saapuvia ihmisiä mistä tahansa kylän syrjältä oikeaan suuntaan. Kun kasvaa ihmisten keskellä, joilla useim­mil­la on va­kuut­ta­via ko­ke­muk­sia jä­sen­kor­jauk­sen tehosta ja on ihan ta­val­lis­ta lähteä etsimään kipuihin apua jä­sen­kor­jaa­jil­ta lää­kä­rei­den, fy­sio­te­ra­peut­tien ym. sijasta (osin lää­kä­rei­den itsensä suo­sit­ta­ma­na), niin on ym­mär­ret­tä­vää että minäkin hakeuduin Penttilän Pentin vas­taa­no­tol­le en­sim­mäis­ten sel­kä­ki­pu­jen alkaessa ylä­as­tei­käi­se­nä. Minä kun kävin ylä­as­tee­ni Kaus­ti­sel­la ja Pentin vas­taan­ot­to oli sopivasti kouluni vieressä. Tuon jälkeen siir­ryin­kin Jylhän Heikin va­ki­tui­sek­si asiak­kaak­si vuo­si­kausik­si Pentin siir­tyes­sä eläk­keel­lä. Kävin omassa mie­les­sä­ni ”puo­li­vuo­tis­huol­los­sa”, koska sen ajan aina ker­ral­laan pärjäsin jo työ­elä­mään siir­ty­mi­sen jäl­kei­seen ikään saakka, kunnes pe­rin­nöl­li­nen si­de­ku­dos­sai­rau­te­ni pysäytti minut.

Minua kyllä yri­tet­tiin auttaa julkisen ter­vey­den­huol­lon toimesta, mutta sai­rau­te­ni Ehlers-Danlos syndrooma on niin mo­ni­pol­vi­nen ja haastava sairaus, että julkisen ter­vey­den­huol­lon puolelta tuotiin hyvin nopeasti ja selvästi esille, että heidän osaa­mi­sen­sa eikä re­surs­sin­sa riitä auttamaan minua tar­vit­seams­sa­ni laa­juu­des­sa. Minulle ko­ros­tet­tiin myös, että oma-aloit­tei­suu­te­ni on en­siar­voi­sen tärkeää ja minun pitää ottaa itse vastuu omasta hy­vin­voin­nis­ta­ni. Minä otin tämän ohjeen kir­jai­mel­li­ses­ti ja lähdin va­jaa­työ­kun­toi­se­na sai­rause­lä­ket­tä vältellen opis­ke­le­maan työn ohjessa syksyllä 2010 kaus­tis­lais­ta jä­sen­kor­jaus­ta, koska kaikesta julkisen ter­vey­den­huol­lon tar­joa­mas­ta avusta huo­li­mat­ta en ollut mistään saanut samaa kipuja lie­vit­tä­vää ja toi­min­ta­kykyä pa­ran­ta­vaa tehoa kuin jä­sen­kor­jauk­ses­ta. Sain opet­ta­jak­se­ni luot­to­hoi­ta­ja­ni Heikki Jylhän, joka opetti minulle kaus­tis­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen pe­rin­tei­set me­ne­tel­mät sekä Matti Liedeksen, jonka opit laa­jen­si­vat osaa­mi­se­ni ny­ky­ai­kaan. Matti opetti hoidon kannalta tärkeää ajattelua ja asennetta, innosti ihmisen anatomian ja fy­sio­lo­gian huo­lel­li­seen opis­ke­luun sekä ison tukun tutkimus- ja hoi­to­me­ne­te­liä, jotka laa­jen­si­vat osaa­mis­ta­ni pe­rin­tei­sen jä­sen­kor­jauk­sen osaa­mi­ses­ta ihmisen aut­ta­mi­seen koko­nais­val­tai­ses­ti.

Liedeksen Matin intohimo aiheeseen tarttui minuunkin ja minun olin kunnia toimia kaus­tis­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen opet­ta­ja­na Kaustisen evan­ke­li­sel­la opistolla yhden lu­ku­kau­den 2012-2013 ennen muuttoani Sei­nä­joel­le.

Ja tällä tiellä tulen jatkamaan. Hyödynnän jä­sen­kor­jauk­sen kautta saamaani ym­mär­rys­tä ihmisen ra­ken­teis­ta ja toi­min­nas­ta kaiken ihmisen kehoon liittyvän hoidon pohjana ja hyödynnän aina tar­vit­taes­sa noita oppeja muiden hoitojen tukena.

Huomio! Jä­sen­kor­jaus soveltuu myös lapsille ja nuorille.

Hinnasto: 40€/30min, 60€/60min, 85€/90min ja 100€/120min

Voice massage

Onko niskat usein jumissa ja tuntuu ettei sään­nöl­li­nen­kään hieronta auta? Onko sään­nöl­li­ses­ti piinaavaa pään­sär­kyä tai peräti usein esiin­ty­vää migreeniä? Pillaako korvat, särkeekö ikeniä tai onko silmien takana usein särkyä? Tai ehkä sinulla on epä­mää­räis­tä väreilyä kasvojen ku­dok­sis­sa tai silmissä nykii? Tai ehkä sinua vaivaavat alati pos­kion­te­lo- tai kor­va­tu­leh­duk­set ilman se­lit­tä­vää syytä?

Vai onko ongelma sittenkin enemmän nielun alueella? Kurkkua kuivaa, tunnet palan tunnetta nielussa tai sinulla on ”virkayskä” kuivan kurkun takia? Tai kenties keuh­ko­put­kia kutittaa tai rintakehä tuntuu raskaalta ja ah­dis­ta­val­ta?

Jos mitään edellisen kaltaista oiretta havaitset omaavasi, suo­sit­te­len erittäin läm­pi­mäs­ti Voice massage-terapiaa, jota tehostan vielä kaus­tis­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen oppejani. Koska käytössä ovat nuo molemmat tekniikat, hoitoa saavat sekä purennan, kaulan, niskan ja ää­nen­tuo­ton lihakset että niskan nikamat ja kasvojen ja nielun alueen si­de­ku­dok­si­set osat. Ajan riit­täes­sä saatan käsitellä myös ylä­rin­ta­ke­hää ja/tai har­tia­seu­tua. Tämä yh­dis­tel­mä on te­hok­kaam­pi kuin kumpikaan yksinään, koska siinä ir­ro­tel­laan kudosten välisiä kiin­nik­kei­tä, löy­sy­te­tään kireät lihakset, var­mis­te­taan nivelten normaali liik­ku­vuus ja käydään läpi alueen tärkeät her­mo­ra­dat.

Mitä Voice Massage on? 

Voice Massage on klassisen hieronnan otteilla tehty hie­ron­ta­hoi­to, jonka ta­voit­tee­na on ren­tout­taa purentaan, ää­nen­tuot­toon, hen­gi­tyk­seen ja kielen liik­kei­siin osal­lis­tu­via li­has­ryh­miä. Pu­ren­ta­li­has­ten kä­sit­te­lys­sä kudoksia saatetaan käsitellä myös hanskat kädessä suun sisältä lempeästi venyttäen. 

Hinta 85€/kerta

In­tia­lai­nen pää­hie­ron­ta

Intialainen päähieronta eli stressipesu soveltuu nimensä mukaisesti pysäyttämään tiedon ja kiireen ähkyisen ihmisen rentoutumisen äärelle. Intialainen päähieronta ei ole kuitenkaan pelkkä rentoutushoito, vaan sillä on saatu hyviä tuloksia mm. toistuvista migreeneistä ja päänsäryistä kärsivillä.

Intialaisessa päähieronnassa käsitellään myös niskan ja hartianseutua, ei pelkkää päätä, joten vaikutus voi ulottua itse asiassa koko kehoon parantaen imuneste- ja verenkiertoa juuri tärkeiltä alueilta, kuten kaulalta, takaraivolta sekä solisluiden ja lapaluiden viereltä. Verenkiertoa tehostavaa vaikutusta antaa myös käyttämäni magneettitassu. Intialaisessa päähieronnassa hyödynnetään myös joitain kasvojen alueen akupisteitä, joten myös poskiontelo- tai silmävaivat voivat helpottua laajempialaisten vaikutusten lisäksi.

Intialaisen päähieronnan vaikutuksia ovat mm.:

 • stressin helpottuminen
 • aivojen hapensaannin paraneminen
 • päänahan lisääntynyt verenkierto
 • hiusten parempi kasvu ja kunto
 • niska-hartiavaivojen helpottuminen
 • unen laadun parantuminen
 • aineenvaihdunnan parantuminen
 • huimausten helpottuminen
 • pääsärkyjen helpottuminen
 • kasvojen turvotuksen väheneminen
 • rauhallinen ja levollinen mieli
 • rento olo
 • luovuuden lisääntyminen
 • positiivinen ajattelun ja asenteen lisääntyminen

Hinta 50€/kerta

Anne Siirilä

Neomaagi, sielukehohoitaja, sielunlaulaja, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti sekä mielenterveys-, kriisi-, ja päidetyön lähihoitaja

Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalionoy@gmail.com

Tilaa uusimmat julkaisut ja uutiskirje

Käsittely kesken…
Tervetuloa! Olet nyt listalla ja saat vahvistuksena siitä pikapuoliin sähköpostiisi tervetuloviestin.