Muistin eri lajit: Kenttämuisti

Tiesitkö, että meillä on useampia mekanismeja muistin rakentumiseen? Ja että muistot palvelevat meitä sekä hyvässä luoden meille kyvykkyyttä ja varmuutta että pahassa antaen meille rajoitteita ja saaden meidät reagoimaan negatiivisesti toisiin ärsykkeisiin? Tässä artikkelisarjassa käsitellään tekemieni hoitomenetelmien kannalta kiinnostavia muistin eri lajeja sekä niiden vaikutuksia meihin. Artikkelisarjan osat ovat:

  1. Kehomuisti: Neuropeptidien tallettama kehon solumuisti ja perimän muisti
  2. Kenttämuisti: Energeettiseen kenttään perustuva mielen muisti
  3. Sielun muisti: Sielun kenttämuisti ja sielun maaperä

Energeettiseen kenttään perustuva muisti

Aloitetaan siitä, että energeettisen kentän olemassa olo on tunnustettu tieteen taholta jo vuodesta 2012 lähtien. Nyt ei siis käsitellä mitään höpöhöpö-asiaa. Tuo energeettinen kenttä on koko maailmankaikkeuden käsittävä informaatiokenttä eli se varastoit mm. meidän kaikkien mielen tason muistot. Neurotieteilijät ovat nimittäin todenneet, että neuronit eli hermosolut eivät itsessään varastoi muistoja, vaan ne pitää ymmärtää antenneiksi, joiden avulla olemme vuorovaikutuksessa tuon informaatiokentän kanssa. Tämä selittää viimein mm. sen, että miksi kuolemanrajakokemuksen jälkeen eli kliinisestä kuolemasta elvytetyt ihmiset voivat herätä koko elämänsä historia muistissaan. Tai miten kuolemarajakokemuksessa, jolloin aivotoiminta on lähes kokonaan loppunut, muistiin tallettuu tapahtumia. Jos muisti olisi varastoituneena hermosoluihin, muistin pitäisi kliinisen kuoleman aikana kadota eikä varsinkaan muistojen tallenttamisen pitäisi olla mahdollista. Tiede ei olekaan aiemmin kyennyt selittämään kuolemanrajakokemuksia tai kliinisen kuoleman jälkeistä muistin säilymistä. Mutta löydetty informaatiokenttä, jota itse kutsun myös sielun pilvipalveluksi, ratkaisee tämän aikaisemman ratkaisemattoman tieteellisen dilemman.

Neuronit eli hermosolut eivät itsessään varastoi muistoja, vaan ne ovat antenneja, joiden avulla olemme vuorovaikutuksessa ympärillämme olevaan informaatiokenttään.

Tuo kenttä siis varastoi kaiken mitä ajattelemme ja osittain myös, mitä tunnemme. Erityyppisissä tunnereaktioissa eri hermokudoksen osat aktivoituvat eli eri ”antennit” ovat toiminnassa. Tunteet saavat aikaan kuitenkin myös kehon tasolla fysiologisia reaktioita. Tunteilla on siis kaksinainen vaikutus. Minusta hyödyllinen tapa hahmottaa on, että tunteet ovat kehon ja mielen keskinäistä kommunikaatiota. Itse puhun tunteista myös tunne-energiana, koska ellei tunteita padota, ne laantuvat asteittain. Eri tunnereaktiot aikaansaavat myös erilaisia fysiologia reaktioita ja ne voidaan myös mittauksin tunnistaa, koska esim. toiset tunteet nostavat ja toiset laskevat kehon veren virtaavuutta eri kudoksissa, aikaansaaden pieniä lämpötilaeroja. Mitattavat erot paljastavat myös tunnereaktioiden voimakkuuden.

Noita antenneja ei muuten ole vain päässä ja selkäytimessä. Meillä on myös ”toiset aivot” vatsassamme. Vatsaontelossa on hermokudosta lähes saman verran kuin aivoissa. Näitä kaksia aivoja yhdistää vagus- eli kiertäjähermo, joka toimii molemminsuuntaisen viestinnän kanavana. Aivojen hypotalamus käynnistää samaisen kiertäjähermon avulla psoas-nimisten lonkankoukistajien ja niiden kautta koko kehon tärinän, joka purkaa jännistystiloja ja vapauttaa meitä traumoista. Tätä tärinää käynnistetään tietoisesti TRE-tekniikassa (Trauma Release Exercises), joka tosin on enemmän kehoterapioihin kuuluva itsehoitotekniikka. Tämä kiertäjähermoyhteys tuo kuitenkin tässä yhteydessä näkyväks sen, miten todella keho ja mieli eivät ole erillisiä järjestelmiä. Yllättävää kyllä uusimman tiedon mukaan myös sydämessä on hermosoluja. Tuota kapasiteettia sydän käyttää mm. itsenäiseen päätöksentekoon. Koska sekä vatsan että sydämen ”aivojen” olemassa olo on vielä kovin tuoretta tietoa, toistaiseksi tiedetään kovin vähän myös siitä mikä noiden ”aivojen” merkitys on kokonaisuuden, ja artikkelin aihetta ajatellen muistin lajien, kannalta. Mutta jokin merkitys niillä lienee myös kenttämuistin hyödyntämisessä.

Unohtamisen toteuttamiseksi keho alkaa tuottamaan kemikaalia, joka estää signaalin kulun neuronien välillä.

Kenttämuistin olemassa olo tarkoittaa myös sitä, että mikään muistomme ei oikeasti häviä, vaikka me itse menettäisimme kyvyn muistaa. Itse asiassa mielen tason unohtaminen voi olla tietoista tai tiedostamatonta. Tietoista esim. siinä muodossa, että sanoitamme että haluamme unohtaa tai tiedostamatonta esim. vakavasta traumasta johtuen, jolloin mieltä pitää suojella unohtamalla. Molemmissa tapauksissa kehossamme tapahtuu jotain ihmeellistä. Unohtamisen toteuttamiseksi keho alkaa tuottamaan kemikaalia, joka estää signaalin kulun neuronien välillä. Antennit voivat toimia moitteetta, mutta muistaminen on silti estynyt, koska reitti muistilohkoihin on katkennut. Tämä todentaa sen, että kehomme todella vastaa ajatuksiimme!

On myös tilanteita, joissa antenneina toimivat hermosolut menettävät kykyään olla vuorovaikutuksessa informaatiokentän kanssa. Esim. ympäristömyrkyt, raskasmetallit ja muu kehoon päätyvät saasteet ja myrkyt voivat vahingoittaa neuroneja siinä määrin, että antennien kyky lähettää ja vastaanottaa tietoa vioittuu. Myös jotkin sairaudet sekä tapaturmat voivat vahigoittaa hermokudosta niin, että antennit vaurioituvat. Kuten muistisairauksissa.

Aivan kaikilla terapia- ja hoitomuodoilla sekä itsenäisellä tietoisella työskentelyllä voidaan vaikuttaa kenttämuistin toimintaan. Jos kehon tasolla tavoitteena on laittaa kehon solutasolle varastoituneita neuropeptidejä liikkeelle, niin kenttämuistin osalta merkittävämpää on muistikomponenttien välisten yhteyksien uudelleenjärjestäminen ja ajattelun kehittäminen. Tärkeässä roolissa tässä kenttämuistin käytössä on myös tarkkaavaisuuden kohteen säätely. Meille ihmisille ominaista on kertoa omasta elämästämme tarinoita, jotka itsessään pitävät jo sisällään valikoidun näkökulman kenttään varastoituneisiin muistoihin eli tarinat sisältävät noita rakentamiamme yhteyksiä eri muistin kohteiden välillä. Kun siirrämme tarkkaavaisuuden eri tavalla, muutamme tapaamme kertoa tarinaa, ja silloin myös nämä muistin väliset yhteydet voivat rakentua aivan uudelleen.

Omakohtaisesti voin kertoa, että useampi kipeä tarina on lakannut olemasta sitä, vain nostamalla suurempaan valokeilaan aikaisemmin väheksyttyjä yksityiskohtia ja vähentämällä toisten merkitystä suhteuttamalla ne uudelleen kokonaisuuteen. Kerroin esimerkiksi pitkälle aikuisuuteen tarinaa siitä, miten vanhempani eivät rakasta minua. Ja tuota totuutta todistivat mukamas minulle lausutut sanat tai tekemäni havainnot eri tilanteista, kuten vanhmpieni valinnat. Mutta lapsen mielellä ei voi hahmottaa kokonaisuuksia samalla objektiivisuudella tai näkemyksellisyydellä, mitä aikuisena. Kun tutkin kertomaani tarinaa avoimen kriittisesti, havaitsin etten lapsen mielellä ollut osannut hahmottaa rakkaudesta kertovia todisteita ollenkaan.

Aikaisempi historiamme vaikuttaa siihen, että millaisia oletuksia olemme erityisen alttiita tekemään.

Ja kun tämäkin on ihan mahdottoman inhimillistä ja ihmiselle ominaista. Muodostamme aivan silmänräpäyksessä käsityksiä minimaalisilla tiedoilla ja sen jälkeen havaitsemme ensisijaisesti seikkoja, jotka todistavat tuota käsitystä todeksi. Ja sivuutamme helpolla seikkoja, jotka kumoavat sitä. Ja etenkin lapset ovat tuolle erityisen alttiita. Huomattavaa tässä on se, että meidän aikaisempi historiamme vaikuttaa myös siihen, että millaisia oletuksia olemme erityisen alttiita tekemään. Jos olemme kertoneet itsellemme ja muille tarinaa jatkuvista epäonnistumista, etsimme erityisen herkästi syitä luovuttaa tai potea jälleen yhden epäonnistumisen aiheuttamaa häpeää. Jos sen sijaan meillä on vahva itsetunto ja kokemus pystyvyydestämme, etsimme todisteita siitä, että jopa haasteista huolimatta saamme asiat onnistumaan.

Kenttämuistia ajatellen kiinnostava hoitomuoto on kvanttihoito, joka kuuluu energiahoitojen ryhmään olematta varsinaisesti energiahoito poikkeavan toteutustapansa takia. Kvanttihoidossa käytetään tietoisesti hyväksi kvanttihiukkasten kykyä reagoida ajatuksiin sekä kvanttihiukkasten muodostamia metamorfisia verkkoja, joista käytetään myös nimeä kvanttikenttä. Yksinkertaistettuna tuo tarkoittaa sitä, että kvanttihoidoissa hyödynnetään erityisesti kenttämuistin rakennetta ja toimintatapaa aikaan saaden pysyviä ja merkittäviä muutoksia. Olen kokenut nuo kvanttihoidot parhaimmillaan tehollisemmiksi, kuin mikään muu tekemäni hoitomuoto. Tosin joissain tilanteissa vapautuminen edellyttää myös jotain kehollisuutta, joten kaikkivoipaiseksi en sitäkään tekniikkaa koe.

Myös tekemäni kehoterapian ja energiahoidon yhdistelmät, kosketustakin sisältävät, Horstmann ja Tessan Tech -tekniikka hyödyntävät metamorfisia kenttiä. Niitä hyödyntää myös mm. perhekonstellaatio, johon osallistumisesta minulla on muutamia äärimmäisen kiinnostavia kokemuksia. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille, joilla on jotain haasteita perhesuhteissaan tai sukurasitteita. Perhekonstellaatiossa kun päästään käsiksi myös sellaiseen kenttämuistin tietoon, joka koskettaa koko perhettä tai sukua. Tuota perheen ja suvun kenttämuistia hyödynnän myös tehdessäni yhteisön etähoitoja.

Yleisesti ottaen olisi turvallista olettaa, että kenttämuisti selittää osittain myös energiahoitojen, kuten Reikin, tuloksia. Toki tiedossa on, että kaikki rauhallinen ja pitkäkestoinen kosketus käynnistää kehossa fysiologisia reaktioita, kuten oksitosiinin eli ns. rakkaushormonin eritystä. Oksitosiini toimii mm. stressihormonien vastavaikuttajana. Mutta kaikkia vaikutuksia ei voida selittää vain noilla mekanismeilla. Energiahoidot saavat aikaan muutoksia myös ajatusmalleissa ja tunnereaktioissa, jotka voivat johtaa lopulta ihmisen koko elämän muuttumiseen. Mielen tason muutoksissa on väistämättä aktivoitu myös kenttämuistin mekanismeja.

Eikä lopulta jaottelu kehon ja mielen tason hoitomenetelmiin ole kovin mielekästä kuin joidenkin tiettyjen ominaispiirteiden hahmottamiseksi. Kehomme ja mielemme vuorovaikutussuhde on niin tiivis ja toisiinsa vaikuttava. Ihan kaikki meissä tapahtuva muutos voidaan käynnistää mielen, tunteen tai kehon tasolla. Yhden kehittäminen voi johtaa muiden muuttumiseen. Tosin mielen kehittäminen on ehkä vaivattominta, kun kehon solumuistin vapauttaminen eli vaistonvaraisten reaktioiden ja oman toimintamme muuttaminen taas on haastavinta. Ja toisinaan vasta eri menetelmät yhdessä purkavat meissä olevia kerroksia vapauttaen pohjia myöden. Joten aika ajoin on hyvä antaa olemuksellemme uusista näkökulmasta tehtyjä ärsykkeitä, koska siten voidaan murtaa kovimmankin pähkinän kuori. Ja toteutuuhan lihaksen kasvukin vain antamalla riittävän usein vaihtelevia ärsykkeitä ja ajatuskin kehittyy vain tutustumalla poikkeaviin näkökulmiin. Mitä jos muistimme kautta toimivat rajoitteet ovat rakentuneet samalla tavalla?


Lue artikkelisarjan muut osat:

1. Kehomuisti: Neuropeptidien tallettama kehon solumuisti ja perimän muisti
3. Sielun muisti: Sielun kenttämuisti ja sielun maaperä

Tutustu palveluihin:

Julkaissut N'nea, Graalion Oy

N'nea eli Anne Siirilä on Graalion Oy:n omistajayrittäjä, sielunlaulaja, kasvun kompassi ja neomaagi. Kysyttävää? Ota yhteyttä +358 44 3732 771 tai graalion@graalion.fi

2 vastausta artikkeliin “Muistin eri lajit: Kenttämuisti

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: